ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

*Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπονται από παγκόσμιους οργανισμούς όπως ο κανονισμός REACH & CLP και την Ελληνική Νομοθεσία για τα απόβλητα, υπάρχει ένα σύνολο ορθών πρακτικών για τον ασφαλή χειρισμό των λιπαντικών(ΑΛΕ).Παρακάτω καταγράφονται, μερικές συμβουλές από μία εκτεταμένη λίστα βέλτιστων πρακτικών για τους χρήστες λιπαντικών προϊόντων και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

ΝΑ ΚΑΝΩ:

 • Φοράω πάντα προστατευτικά γάντια.
 • Φυλάσσω και αποθηκεύω τα δοχεία σε καλή κατάσταση, μακριά από εύφλεκτα υλικά και προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες.
 • Αντιμετωπίζω άμεσα τυχόν διαρροή του υλικού χρησιμοποιώντας απορροφητικά μέσα(π.χ. πριονίδι) για να καθαρίσω την κηλίδα.
 • Το ρυπασμένο με λάδι απορροφητικό υλικό, είναι επικίνδυνο απόβλητο. Το απορρίπτω με τον ίδιο τρόπο όπως τα απόβλητα λιπαντικά έλαια.
 • Ως καταναλωτής, αποφεύγω να αλλάζω λάδι μόνος μου, αλλά ζητώ πιστοποιημένη επαγγελματική εξυπηρέτηση.
 • Επικοινωνώ με νόμιμο εξουσιοδοτημένο συλλέκτη ΑΛΕ για την συλλογή τους το συντομότερο δυνατό.

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ:

 • Αποφεύγω την επαφή με το δέρμα, τα μάτια κ.ά.
 • Δεν αναπνέω αναθυμιάσεις ,δεν καταναλώνω φαγητό και δεν κάνω χρήση τσιγάρου κοντά στο λιπαντικό.
 • Δεν αδειάζω αχρησιμοποίητο ή χρησιμοποιημένο λιπαντικό στα σκουπίδια, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
 • Δεν επιτρέπω την ανάμιξη των ΑΛΕ με άλλα απόβλητα ή/και με το νερό.
 • Δεν παραδίδω τα ΑΛΕ σε μη εξουσιοδοτημένους συλλέκτες.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ:

 • Κατά την παράδοση σε εξουσιοδοτημένο συλλέκτη ΑΛΕ σας χορηγείται η αντίστοιχη βεβαίωση και είστε σε τυχόν έλεγχο νόμιμος, χωρίς να κινδυνεύετε με βαρύ πρόστιμο.
 • Όταν παραδίδετε τα ΑΛΕ σε εξουσιοδοτημένο συλλέκτη δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
 • 1 Λίτρο χρησιμοποιημένου λιπαντικού μπορεί να μολύνει πάνω από 1.000.000 λίτρα φρέσκου νερού.